SFbBox by website

HomeRegulaminyRegulamin Rady Artystycznej
 1. Rada  Artystyczna  Okręgu  Lubelskiego  ZPAP  jest  ciałem  doradczym  i  opiniującym      dla  Zarządu  Okręgu  ZPAP  w  Lublinie  na  okres  kadencji.
 2. Radę  powołuje  Zarząd  Okręgu.
 3. Rada  Artystyczna  wybiera  spośród  swego grona  Przewodniczącego.
 4. Do  kompetencji  Rady  Artystycznej  Okręgu  Lubelskiego  ZPAP  należy:
  1. opiniowanie  projektów  artystycznych,
  2. występowanie  z  inicjatywami  oraz  koncepcjami  różnego  rodzaju  wystaw,  imprez  a  także  plenerów  organizowanych  przez  Zarząd  Okręgu,  jak  również  inspirowanie  wydawnictw  i  opracowań  na  temat  sztuki  oraz  problemów  środowiska  artystów  zrzeszonych  w  ZPAP.
  3. proponowanie uczestników wystaw i innych działań artystycznych.
  4. wyrażanie  opinii  na  temat  spraw  i  problemów  artystycznych  dotyczących    środowiska OL  ZPAP  oraz  wszelkich  innych  zjawisk  odnoszących  się  do  sztuki.
  5. proponowanie  regulaminów  projektów  artystycznych  organizowanych  przez  OL ZPAP.
  6. opiniowanie  kandydatur  na  komisarzy i kuratorów  wystaw  i  konkursów.
 5. Posiedzenia  Rady  Artystycznej  Okręgu  Lubelskiego  odbywają  się  w  miarę  potrzeby  i  są  zwoływane  na  wniosek  Zarządu  Okręgu,  Przewodniczącego  Rady  lub  większości  członków Rady  Artystycznej.

                                            

SFbBox by website