SFbBox by website

HomeRegulaminyRegulamin przyjęć i deklaracja członkowska

Kwestionariusz osobowy

Pobierz deklarację członkowską

Ankieta (informacja o twórcy)

Regulamin przyjęć do ZPAP

Regulamin niniejszy zawiera szczegółowe postanowienia do przepisów § 9, 11 i 14 Statutu ZPAP w sprawie członkostwa rzeczywistego i honorowego.

I. Członkostwo rzeczywiste

A. Postanowienia ogólne

§ 1

1. O członkostwo rzeczywiste mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w § 9 Statutu ZPAP. Uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków rzeczywistych ZPAP podejmują Zarządy Okręgów. W przypadku ubiegania się kandydata o przyznanie członkostwa na podstawie prac i innych dowodów działalności twórczej uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmują Zarządy Okręgów po zasięgnięciu opinii Regionalnych Komisji Kwalifikacyjnych działających wyłącznie w powołanych przez ZG ZPAP 9 Regionach utworzonych przy Zarządach Okręgów, których siedziba znajduje się w ośrodkach akademickich. Lista Regionów wraz z określeniem przynależnych im Okręgów ZPAP stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. W przypadku nauczycieli  akademickich opinię może sformułować Rada Artystyczna ZPAP.

2. Deklarację członkowską składa zainteresowana osoba w wybranym przez siebie Okręgu, za wyjątkiem sytuacji opisanych w dziale C niniejszego Regulaminu. Deklaracja zawiera oświadczenie, że kandydat zna Statut ZPAP, Regulamin Przyjęć do ZPAP, uznaje cele i zadania ZPAP oraz zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych obowiązków członkowskich.

3. Do deklaracji członkowskiej należy dołączyć:

1)    2 egzemplarze wypełnionego kwestionariusza osobowego,

2)    3 podpisane fotografie,

3)    życiorys z uwzględnieniem działalności twórczej,

4)    uwierzytelniony odpis lub potwierdzą w Biurze Zarządu Okręgu kopię dyplomu, a w przypadku absolwentów uczelni zagranicznych zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu zagranicznego w polskiej wyższej uczelni plastycznej lub informację o programie studiów uczelni zagranicznej, w której kandydat uzyskał dyplom, zgodnie z treścią rozdziału I B, § 4, ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu,

5)    dowody twórczej działalności i przygotowania zawodowego (dotyczy osób nie  posiadających dyplomu wyższej uczelni plastycznej),

6)     referencje dwóch wprowadzających - członków rzeczywistych ZPAP (dotyczy osób nie posiadających dyplomu wyższej uczelni plastycznej),

7)    dowód uiszczenia obowiązującej bezzwrotnej opłaty manipulacyjnej (dotyczy osób nie posiadających dyplomu wyższej uczelni plastycznej) przeznaczonej na pokrycie kosztów ponoszonych przez ZPAP celem zachowania prawidłowości procedury, o której mowa w dziale C,

8)    dowód wpłaty na konto ZG ZPAP wpisowego w wysokości ustalonej przez Kolegium Prezesów Okręgów,

9)    ankietę - informację o twórcy,

10)  wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o powierzenie zarządzania i ochrony,

11)  praw autorskich lub oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że twórca nie będzie mógł korzystać z pomocy prawnej ZPAP w zakresie ochrony praw autorskich,

4. Wysokość opłaty manipulacyjnej w Okręgu ustala Zarząd Okręgu, a wpływy   Zarządów Okręgów z tego tytułu będą przeznaczane wyłącznie na pokrycie kosztów   związanych z organizacją pracy Regionalnych Komisji Kwalifikacyjnych i podlegają pełnemu rozliczeniu na podstawie dokonywanych przez Zarządy Okręgów sprawozdań finansowych.

§ 2

 1. Deklaracjom członkowskim nie spełniającym wymogów formalnych określonych w § 1 Regulaminu, Zarządy Okręgów nie mogą nadać dalszego biegu do czasu ich uzupełnienia.
 2. Uchwały Zarządów Okręgów w sprawach o nadanie członkostwa rzeczywistego ZPAP zapadają większości 2/3 głosów przy obecności ponad połowy składu organu (§ 20 ust. 3 Statutu).
 3. Powyższe uchwały wymagają formalnego zatwierdzenia stosowną uchwałą przez Zarząd Główny ZPAP.

§ 3

Wręczenie legitymacji ZPAP nowym członkom rzeczywistym powinno odbywać się w formie uroczystej w formie ustalonej przez Zarząd Okręgu.

B. Uzyskanie członkostwa na podstawie dyplomu

§ 4

1.  Zarządy Okręgów ZPAP nadają swymi uchwałami członkostwo rzeczywiste ZPAP   osobom, które posiadają dyplom z uzyskanym stopniem minimum magistra polskiej lub zagranicznej uczelni wyższej, kształcącej na kierunkach artystycznych z zakresu plastyki, zgodnych z oficjalnie zatwierdzoną listą i standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej lub posiada stopień naukowy  doktora sztuk plastycznych. Kierunkami tymi są: Architektura Wnętrz, Grafika, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, Malarstwo, Rzeźba, Scenografia,  Wzornictwo, Kierunki Unikatowe (np. Intermedia) W wypadku zatwierdzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowych  kierunków artystycznych z zakresu plastyki, powyższa lista zostanie o nie  automatycznie  poszerzona.

2.  Dyplomy uczelni zagranicznych mają      być uznane, jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. O zakwalifikowaniu kierunku studiów zagranicznych jako artystyczne      decyduje Zarząd Główny  na podstawie      porównania programów nauczania       uczelni zagranicznej z aktualną listą i standardami Ministerstwa      Edukacji Narodowej  lub na podstawie      nostryfikowanego dyplomu kandydata.

3.  W przypadku braku podstaw do uznania dyplomu,      kandydat może ubiegać się o przyjęcie do ZPAP na podstawie dowodów      twórczej działalności, w trybie określonym w dziale C.

§ 5

 1. Zarząd Okręgu po stwierdzeniu, że złożona deklaracja członkowska spełnia wymogi formalne, podejmuje uchwałę o nadaniu członkostwa rzeczywistego lub o odmowie jego nadania.
 1. Rozpatrywanie deklaracji członkowskich winno odbywać się w sposób ciągły, w miarę ich napływania.

§ 6

Uchwały Zarządów Okręgów w sprawie nadania lub odmowy nadania członkostwa rzeczywistego przekazywane są do Zarządu Głównego najpóźniej w ciągu 30 dni od ich podjęcia.

§ 7

 1. Uchwała Zarządu Okręgu w sprawie nadania      lub odmowy nadania członkostwa        rzeczywistego dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Zarząd      Główny w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia. Uchwały Zarządu Głównego      zapadają większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy składu  Organu.
 2. Jeżeli Zarząd Główny nie zatwierdzi uchwały      Zarządu Okręgu z powodu uchybień       formalnych lub merytorycznych - przekazuje deklarację      członkowską do ponownego       rozpatrzenia niezwłocznie przez Zarząd Okręgu.
 3. Wymienione w punkcie 1 i 2 terminy mają      zastosowanie także w przypadku skreśleń na podstawie § 12 Statutu ZPAP.

C. Uzyskanie członkostwa rzeczywistego na podstawie prac

i innych dowodów działalności twórczej

§ 8

Członkostwo ZPAP można uzyskać na podstawie prac i innych dowodów działalności twórczej składając deklarację członkowską wraz z odpowiednimi załącznikami wymienionymi w  § 1 ust. 3 Regulaminu w  Zarządzie Okręgu najbliższym miejsca zamieszkania. Prace oryginalne lub inne dowody działalności twórczej należy składać na własny koszt i ryzyko we właściwym Zarządzie Okręgu, przy którym działa Regionalna Komisja Kwalifikacyjna. Właściwość miejscowa Zarządu Okręgu wynika z treści załącznika nr 1 do Regulaminu.

§ 9

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie członkostwa ZPAP winna sama określić, jakie dowody  twórczej działalności i o jakim charakterze pragnie przedstawić. Dowodami takimi mogą być między innymi prace - oryginały, fotografie, slajdy, katalogi wystaw, recenzje. Powinny one być tak dobrane, aby dawały możliwość orientacji w twórczej samodzielności, indywidualności, wrażliwości i kulturze artystycznej kandydata oraz pozwalały na ocenę jego przygotowania do wykonywania zawodu artysty plastyka.
 1. Pisemne referencje 2 osób wprowadzających, członków rzeczywistych ZPAP (z   podaniem numerów ich legitymacji członkowskich), powinny zawierać przede   wszystkim recenzję twórczości pod względem artystycznym, zawodowo -  warsztatowym.

§ 10

 1. Deklaracje członkowskie można składać jeden raz w kadencji. Terminy ramowe ustala  Zarząd Główny ZPAP i podaje je do wiadomości Zarządom Okręgów ZPAP.
 1. Szczegółowe terminy składania deklaracji członkowskich oraz dostarczenia prac do  właściwych Regionalnych Komisji Kwalifikacyjnych ustalają Zarządy Okręgów, w   których utworzono Regiony (załącznik nr 1), podając do wiadomości Zarządom  Okręgów wchodzących w skład Regionu i Zarządowi Głównemu ZPAP.
 1. Deklaracje członkowskie wraz z załącznikami określonymi w § 1 Regulaminu  przyjmuje właściwy Zarząd Okręgu i po ich sprawdzeniu pod względem formalnym  przesyła do właściwej Regionalnej Komisji Kwalifikacyjnej.
 1. Komisje Regionalne powinny otrzymać spisy kandydatów ze wszystkich komisji w celu wykluczenia ubiegania się o przyjęcie do ZPAP w kilku regionach jednocześnie. Komisje Regionalne zobowiązane są przesłać listy kandydatów do biura ZG w   wyznaczonym przez ZG terminie, a ZG przesyła te listy do wszystkich Komisji  Regionalnych.
 1. Jeżeli liczba kandydatów do ZPAP zgłoszonych w Regionie jest mniejsza niż 8 osób,   Zarząd Okręgu odstępuje od powołania Komisji Kwalifikacyjnej w tym Regionie i   przekazuje złożone deklaracje członkowskie do Komisji jednego z Regionów sąsiednich, po uprzednim porozumieniu się z właściwym Zarządem Okręgu.

§ 11

 1. Zarząd Główny ZPAP na mocy uchwały z dnia 12 lutego 1998 r. i 11 czerwca 2001r.  utworzył 9 Regionów (załącznik nr 1) w porozumieniu z Zarządami Okręgów. Zarząd Główny ZPAP zatwierdza raz w kadencji Ogólnopolską Listę osób, spośród których powołuje się członków Regionalnych Komisji Kwalifikacyjnych, zwaną dalej Ogólnopolską Listą.
 2. Na Ogólnopolskiej Liście osób powinni znaleźć się członkowie rzeczywiści ZPAP, nie pełniący funkcji w Zarządach Okręgów i Zarządzie Głównym ZPAP, reprezentujący następujące dyscypliny plastyczne:

-        malarstwo,

-        rzeźba,

-        grafika warsztatowa i użytkowa,

-        architektura wnętrz,

-        ceramika i szkło artystyczne,

-        tkanina artystyczna,

-        wzornictwo, projektowanie form użytkowych,

-        scenografia,

-        konserwacja dzieł sztuki,

-        inne (nowe) media.

 1. Zarząd Główny ZPAP przekazuje Zarządom Okręgów Ogólnopolską Listę do wiadomości i wykorzystania.

§ 12

 1. Zarządy Okręgów, w których utworzono Regiony (załącznik nr 1) powołują z Ogólnopolskiej Listy Regionalnej Komisje Kwalifikacyjne w składzie minimum 6 osób, w tym jedna osoba z Rady Artystycznej ZPAP.
 1. W składzie Regionalnej Komisji Kwalifikacyjnej należy uwzględnić w miarę możliwości wszystkie dyscypliny i specjalności zgodnie z potrzebami kandydatów.
 1. Zarządy Okręgów, w których utworzono Regiony (załącznik nr 1) zatrudniają odpłatnie Komisarzy Organizacyjnych i Sekretarzy Komisji. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za organizację pracy Regionalnych Komisji Kwalifikacyjnych i sporządzenie protokołów, a w szczególności za przyjmowanie prac i innych dowodów twórczej działalności, ich przechowywanie i zwrot. Kandydaci zobowiązani są do odbioru prac na   własny koszt w terminie 7 dni od zakończenia posiedzenia Regionalnej Komisji  Kwalifikacyjnej.
 1. Termin obrad Regionalnej Komisji Kwalifikacyjnej ustala właściwy Zarząd Okręgu z uwzględnieniem terminów, o których mowa w § 10 ust.1 Regulaminu i podaje go do  wiadomości kandydatom oraz Zarządowi Głównemu.

§ 13

 1. Regionalna Komisja Kwalifikacyjna konstytuuje się wybierając ze swego grona   przewodniczącego. Praca członków Regionalnych Komisji Kwalifikacyjnych jest odpłatna.
 2. Regionalna Komisja Kwalifikacyjna może przeprowadzić z kandydatem rozmowę mającą na celu sprawdzenie jego przygotowania zawodowego.
 3. Członkowie Regionalnej Komisji Kwalifikacyjnej nie mogą wstrzymywać się od głosu, ponieważ w akcie głosowania przyjmują bezpośrednią odpowiedzialność wobec ZPAP za przyjęcie nowych członków.
 4. Opinia Regionalnej Komisji Kwalifikacyjnej o zakwalifikowaniu kandydata podejmowana jest w głosowaniu tajnym i wymaga większości 2/3 głosów.
 5. Obrady Regionalnej Komisji Kwalifikacyjnej są protokołowane z podaniem wyników głosowań.

§ 14

 1. Właściwy Zarząd Okręgu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia kandydata w poczet członków rzeczywistych ZPAP po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Komisji Kwalifikacyjnej.

§ 15

 1. Uchwały w sprawie zatwierdzenia członkostwa rzeczywistego przez Zarząd Główny zapadają większością 2/3 głosów w obecności 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zarząd Główny zawiadamia za pośrednictwem właściwego Zarządu Okręgu osobę zainteresowaną o rezultacie jej starań o przyjęcie do ZPAP.

D. Odwołania od decyzji w sprawach członkowskich

§ 16

 1. Postanowienia działu niniejszego mają zastosowanie do wszystkich uchwał w sprawach członkowskich podejmowanych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. W okresie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o treści zatwierdzonej uchwały właściwego Zarządu Okręgu w sprawie przyjęcia do ZPAP, osoba zainteresowana może odwołać się do Kolegium Prezesów Okręgów z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy, za pośrednictwem Zarządu Okręgu, który wydał zaskarżoną uchwałę. Zarząd Okręgu przekazuje odwołanie wraz z pełną dokumentacją oraz z protokołem z posiedzenia Regionalnej Komisji Kwalifikacyjnej do biura ZG ZPAP w ciągu 30 dni od daty otrzymania odwołania.
 3. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym lub kolejnym posiedzeniu Kolegium Prezesów Okręgów.
 4. Kolegium Prezesów Okręgów rozpatrując odwołanie może utrzymać uchwałę Zarządu Okręgu w mocy bądź zmienić ją co do istoty, a także w razie stwierdzenia uchybień formalnych przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.
 5. Jeżeli uchybienia formalne powstały z winy Zarządu Okręgu lub Regionalnej Komisji Kwalifikacyjnej - Zarząd ten jest zobowiązany przeprowadzić ponownie całą procedurę przyjęcia kandydata, zgodnie z zasadami opisanymi w dziale C Regulaminu, na koszt własny.

II. Członkostwo honorowe

§ 17

 1. Wnioski w sprawie nadania członkostwa honorowego przygotowuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na podstawie umotywowanej propozycji Zarządów Okręgów.
 2. Wnioski przedstawione do uchwalenia przez Walny Zjazd Delegatów winny mieć szczegółowe uzasadnienie.

§ 18

Członkostwo honorowe ma charakter tytularny.

Załącznik nr 1

REGIONY

OKRĘGI WCHODZĄCE W SKŁAD REGIONÓW

Warszawa

warszawski, radomski,

Kraków

krakowski, zakopiański, rzeszowski,   kielecki

Gdańsk

Gdański, olsztyński,   koszalińsko-słupski

Toruń

toruński, bydgoski

Poznań

poznański, szczeciński, zielonogórski

Wrocław

wrocławski, opolski

Łódź

łódzki, częstochowski

Katowice

katowicki, bielsko-bialski, gliwicki

Lublin

lubelski

SFbBox by website